» Прикажи све сувенире

Архива вести:


ОГЛАС за прикупљање писмених понуда
26/04/2016


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“ БЕОГРАД расписуje ОГЛАС
за прикупљање писмених понуда за давање у закуп простора у склопу комплекса телекомуникационог торња на Авали

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА је простор (13 позиција према Скици која је саставни део огласа) у оквиру комплекса телекомуникационог торња на Авали, кат.парц. 1964/17 КО Бели Поток и то:
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПРОСТОРУ КОМПЛЕКСА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ ТОРЊА НА АВАЛИ
Локације које се дају у закуп су: пут ка благајни, простор испред благајне и транзитни (споредни) пут ка улазу ка торњу. Сви објекти које поставља корисник, морају бити површине до 12 м2, а почетни износ закупнине за лицитацију је 12.000,00 РСД (без ПДВ-а).
Предметни простор се издаје у закуп на период од 5 месеци почев од месеца маја 2016. године, па до краја септембра 2016. године ради постављања:

- тезгe или колица за продају производа старих заната, уметничких предмета
- тезгe или колица за продају сувенира
- апарата за кокице
- киоска за продају освежавајућих напитака
- апарата или фрижидера за сладолед
- специјализованог возила или објекта за продају робе широке потрошње и у туристичке сврхе (публикације, разгледнице, киоск роба)
- забавних спортских садржаја
- других покретних и непокретних објеката у туристичке сврхе

Простор у склопу комплекса телекомуникационог торња на Авали издаје се у закуп понуђачу, тј. лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и најкраћи рок плаћања.
Излицитирани износ закупнине плаћаће се најкасније до 10-ог у месецу за текући месец.
У случају идентичних понуда са истим износом закупнине, изабрана ће бити понуда са краћим роком плаћања закупнине.
Понуђач је обавезан да достави понуду за износ закупнине изражену са ПДВ-ом и без ПДВ-а.
Право учешћа имају правна лица и предузетници, који су код надлежног органа регистровани за обављање пословне делатности за чију сврху се издаје наведени простор, осим лица која по одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција не могу учествовати на огласу, односно не могу обављати предметну делатност.
Учесници овог огласа у поступку прикупљања затворених писмених понуда не могу бити правна лица, и предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину и комуналне таксе. Уколико таквих пријава буде, исте се неће разматрати.
Сваки понуђач је дужан да се пре достављања понуде упозна са условима и обавештењима садржаним у овом огласу. Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас“, истакнут је јавно на сајту ЕТВ-а (www.etv.rs), као и у пословним просторијама Предузећа, на огласној табли, која се налази у Београду, ул. Јована Ристића 1, (6. спрат), сваког радног дана, у времену од 7:30 до 15:30, у периоду трајања Јавног огласа.
Понуда која се подноси обавезно садржи:
- За предузетнике: Име и презиме, односно назив и седиште предузетничке радње, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, број телефона.
- За правна лица: Назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа; матични број, копију извода из регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
За све понуђаче:
- Доказ о уплати депозита;
- Износ закупнине која се нуди са роком плаћања, са назнаком за колико места се конкурише и шта се поставља на том месту (тезга, колица, апарат и сл.);
- Фотографију (тезга, колица, апарат и сл.);

Сваки понуђач дужан је да понуду, са припадајућом документацијом, достави у затвореној и запечаћеној коверти у року од осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Данас“ на адресу:

ЈП „Емисона техника и везе“ Београд,
ул. Јована Ристића 1, 11000 Београд
(7 спрат, канцеларија бр. 1)

са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за закуп пословног простора“ , лично или препоручено путем поште. На полеђини коверте обавезно навести назив, име, адресу и број телефона. Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу предузећа и буду заведене до 15.30 часова последњег дана рока. Сматраће се благовремене и понуде предате истог дана, препоручено путем поште.

Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит за озбиљност понуде, у износу од 12.000,00 РСД које ће уплатити на рачун ЈП „Емисиона техника и везе“, код Комерцијалне банке ад Београд, бр. 205-154307-51, а који ће у случају избора понуде, као најповољније, на основу потписане изјаве најповољнијег понуђача имати и карактер гаранције за редовно измирење обавеза за делатност на период од 1 месеца, а који ће бити враћен након истека Уговора о закупу.

Подносиоцу понуде који не буде изабран као најповољнији, биће враћен депозит најкасније у року од 8 (осам) дана након коначности одлуке о избору најповољније понуде по овом огласу.

Предметни простор се може разгледати за време трајања огласа у периоду од 09 до 15.30 часова. Сва заинтересована лица могу и лично доћи у просторије предузећа у ул. Јована Ристића бр.1. Особа за контакт је Јелена Димитријевић Гајић.
Отварање пристиглих понуда обавиће се дана 28.04.2016. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама предузећа.
Неблаговремене и/или непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.

Комисија ће учеснике Јавног огласа о избору најповољнијих понуђача обавестити у року од 8 (осам) дана од дана избора најповољнијег понуђача.
Изабрани понуђачи, по овом огласу, дужни су да са ЈП „Емисиона техника и везе“, у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења о избору најповољнијег понуђача, закључе Уговор о закупу , којим ће бити дефинисани услови закупа, износ закупнине, рок плаћања.
У случају да изабрани понуђач одустане од своје понуде, не поступи по налогу ЈП ЕТВ, не потпише Уговор у року у остављеном року, односно, благовремено не измири обавезе проистекле из статуса изабраног најповољнијег понуђача – закупца, губи право на повраћај депозита. У овом случају закуподавац ће позвати следећег најповољнијег понуђача.
Понуђачи са којима буде закључен Уговор о закупу, предмет закупа користе током трајања уговора, сваким даном у времену од 9 до 20 часова. Закупац има могућност смештања своје опреме у затворену просторију закуподавца, без накнаде.
Уколико се први поступак прикупљања понуда прогласи неуспелим, други поступак се неће спроводити.Међународни фестивал вина, винарства Вршац
17/03/2016

Међународни фестивал вина, винарства и виноградарства „Винофест“ одржава се 18.и 19. марта 2016. године у великој сали хотела “Србија”у Вршцу. Сајам вина „Винофест“ је изложбеног, такмичарског и продајног типа. У протеклих десет година, осим домаћих винарија, своја вина представиле су и винарије из Мађарске, Румуније, Словеније, Хрватске, Италије, Црне Горе, Чешке и других земаља. На сајму се представи око 60 излагача, буде оцењено више од 200 вина, а манифестацију посети око 2000 људи. Овогодишњем сајму вина посету је најавио и велики број сомелијера из Србије као и велики број посетилаца из Румуније.

Вршац је град изузетно богате виноградарске традиције. Први писани документ о вршачком вину датира из 1494. године. У 19. веку вршачко виногорје је било највеће у Угарској, а по неким подацима и у Европи и простирало се на 10.000 ха. О значају виноградарства на овом подручју говори и чињеница да се у грбу града Вршца, који је усвојен још 1804. године, налази винова лоза. Данас, Вршачко виногорје има око 2000 ха под виновом лозом и представља највеће виногорје у овом делу Европе. Око 1700 ха припада «Вршачким виноградима», али се последњих година отвара и све већи број мањих, приватних винарија.

О угледу Вршачког виногорја сведоче бројни винарски конгреси, уз које су одржаване изложбе вина, грожђа и производа занатства намењених виноградарству. Први такав конгрес одржан је 1902. године, а други, који је имао међународни карактер, 1909. године коме је присуствовало око 1000 гостију из западне Европе. Традиција се наставља и данас.Кад су женскиње постале грађанке
17/02/2016

Поводом обележавања Дана државности Републике Србије Народни музеј у Београду у сарадњи са Медија центром „Одбрана“ реализује изложбу Кад су женскиње постале грађанке. Изложба ће бити отворена у Великој галерији Дома Војске Србије 11. фебруара у 13.00 часова.

Поставка је вид интерпретације друштвеног и културолошког преображаја на који је, упркос свом кратком трајању, на известан начин утицао први модерни српски Устав донет на дан Сретења. Национална еманципација и потреба за модернизацијом друштва Србије 19. века подстакли су различите процесе у правцу преображаја колективне свести а самим тим и помака из патријархалних система вредности ка новим квалитетима који су претпостављали модерно време и друштво.

Тако је поставка изложбе Кад су женскиње постале грађанке, аутора музејског саветника Гордане Станишић, манифестација улоге и значаја српске жене, освајање права и слободе кроз различите друштвене структуре, од времена када су прва женска деца добила могућност да се образују у мешовитим школама Кнежевине Србије, до слабљења успона и потенцијала модерног либералног друштва што се, сасвим логично, одразило и на статус еманципације жене – грађанке.

Поставка изложбе представља кроз скице, самосталне цртеже и графику различите женске идентитете, од угледних супруга владајућих српских династија до модерних грађанки, анонимних али и оних које су свој траг оставиле на шире културном и конкретно уметничком плану. У овим ликовним остварењима се препознају жене који нису као до тада само пасивни, улепшани модели на сликарским платнима, већ се појављују као болничарке, жене са фронта, скромне интелектуалке са јасним циљем пред собом. Све је више и високо образованих жена, уметница са међународним признањима, њихова еманципација престаје да се огледа само кроз прихватање актуелних модних трендова и финих манира из Европе.

На изложби ће бити представљено 54 цртежа и графике српских уметника који су стварали кроз различите стилске епохе од друге половине 19. до средине 20. века – од Анастаса Јовановића, Стеве Тодоровића, Паје Јовановића и Уроша Предића, преко Бете и Ристе Вукановић, Љубе Ивановића, Надежде Петровић, Косте Милићевића, до Зоре Петровић, Десе Глишић и других. Изложба је употпуњена репродукованим фото материјалом којим се, додатно документује време и стил живота жене у 19. и 20. веку.


Изложба ће бити отворена до 17. марта.

Извор: ТОССрећна Нова 2016. година
30/12/2015

Желимо вам лепу, успешну и насмејану 2016. годину!

Обавештење: Сувенири Србије неће радити у периоду од 31. децембра 2015. до 10. јануара 2016. године. 

Тим Сувенира Србије

Изложба сувенира у Лесковцу
06/11/2015


Позивамо све произвођаче да посете изложбу сувенира и штампаног туристичког материјала који ће се одржати у Лесковцу од 12-ог до 13-ог новембра.